Ovaj dokument je izradila Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), u saradnji sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom u Bosni i Hercegovini (NEO) i grupom eksperata za reformu visokog obrazovanja u BiH (HERE).

Dokument opisuje postojeće zakonske okvire, politike, kao i razvoj zakonodavstva, te pruža osnovne statističke podatke.

Pristup i prikupljanje podataka su provedeni u bliskoj saradnji sa Eurydice, te Mrežom obrazovnih sistema i politika u Evropi.

Ovaj dokument odražava stavove Erasmus+ kancelarije, HERE i relevantnih nacionalnih vlasti.