Publikaciju ‘’Magični trougao u visokom obrazovanje: priznavanje, osiguranje kvaliteta i kvalifikacijski okviri’’, su kreirali članovi tima eksperata za reformu visokog obrazovanja u BiH (HEREs), Dženan Omanović ispred Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), i Jasmina Muminović ispred Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA).

Glavni cilj ovog rada je dati kratki pregled ključnih obrazovnih reformi u visokom obrazovanju sa aspekta sistema osiguranja kvaliteta, priznavanja i razvoja kvalifikacijskih okvira, odnosno reformi koje su pratile prelazak zemalja EHEA na Bolonjski sistem visokog obrazovanja, a kroz poglede na ovu problematiku od predstavnika gore navedenih institucija. Dvadeset godina nakon potpisivanja Bolonjske deklaracije evidentno je da potpuna implementacija Bolonjskog koncepta visokog obrazovanja nije moguća bez sistema osiguranja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama, a što opet nije moguće bez fer priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija i perioda studija. Sve ovo se može dodatno podržati i osnažiti kroz razvoj kvalifikacijskih okvira unutar zemalja članica EHEA i globalno.

Magicni trougao u visokom obrazovanju priznavanje osiguranje kvaliteta i kvalifikacijski okviri